Важна информация за пенсионноосигурителните фондове

Важна информация за пенсионноосигурителните фондове

Повишената конкуренция между пенсионносигурителните дружества и подобряване на обслужването на осигуряващите се за втора пенсия е сред основните причини броят на сменящите фонда си да се увеличава постоянно. Същото се случва и през второто тримесечие на настоящата година, пише 3е-news.net за dir.bg.

Към 31 май 2023 година в трите вида пенсионноосигурителни фондове се осигуряват общо 4 948 821 лица, от които 3 980 430 лица в универсалните пенсионни фондове (УПФ), 323 751 лица в професионалните пенсионни фондове (ППФ) и 644 6400 лица в доброволните пенсионни фондове (ДПФ).

За сравнение през първото тримесечие на 2023 година в трите вида фондове са осигурени 4 927 780 лица, от които 3 960784 лица в УПФ, 322 466 лица в ППФ и 644 530 лица в ДПФ.

Общият брой на осигурените за втора пенсия е нараснал за три месеца с 21 041 лица или с 0.42%. По видове фондове увеличението е съответно: при УПФ 19 640 осигурени или ръст с 0.50%, при ППФ 2 285 осигурени или с 0.71% повече и при ДПФ 110 осигурени с нарастване от 0.17%%.

Това става ясно от обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) от представените от пенсионноосигурителните компании (ПОК) междинни тримесечни отчети.

За сравнение преди година, през второто тримесечие на 2022 година, общият брой на осигурените за втора пенсия е 4 872 177, като нарастването на годишна база през второто тримесечие на 2023 година е със 76 644 осигурени или с 1.52%.

Променилите фондовете си

През април-юни тази година в пенсионноосигурителните дружества са подадени 113 593 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 89 265 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2023 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 97 482, се наблюдава намаление с 8 217 лица или 8.43 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в УПФ е 82 817 лица, а броят на променилите участието си в ППФ – 5 945 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в ДПФ – 503 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в УПФ е 2.08 на сто, в ППФ – 1.84 на сто и в ДПФ – 0.08 на сто.

За сравнение, през януари-март 122 772 осигурени за втора пенсия лица са подали заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Одобрение за промяната, обаче, са получили общо 97 482 осигурени лица от всички подали заявления, а отказ 22 568.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 391 178 532 лв., в т. ч. 360 325 063 лв. в УПФ, 28 293 439 лв. в ППФ и 2 560 030 лв. в доброволните ДПФ.

Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. е намалял с 20 569 137 лв. или с 5,00 на сто.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,02 на сто, на професионалните – 1,97 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,19 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2023 г., е 4 382,22 лв.

За сравнение, през първото тримесечие на настоящата година общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е била 411 747 669 лв., в т. ч. 379 407 189 лв. в УПФ, 30 418 348 лв. в ППФ и 1 922 132 лв. в ДПФ.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на УПФ е 2.23 на сто, на професионалните – 2.20 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0.15 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2023 г., е 4 223,83 лв.

На годишна база, спрямо второто тримесечие на 2022 година, общият размер на прехвърлените средства през първата половина на годината от един в друг съответен фонд е 802 926 201 лв., в т. ч. 739 732 252 лв. в УПФ, 58 711 787 лв. в ППФ и 4 482 162 лв. в ДПФ.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 4,25 на сто, на професионалните – 4,15 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,34 на сто.

Източник: standartnews.bg

Още новини четете в категория Новини