Правителството внесе законопроект, който има за цел да подготви платежните системи за въвеждане на еврото

Кабинетът решава за съвместен Air Policing между България и Турция
Правителството внесе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи, с който предлага изменения, които имат за цел да подготвят платежните услуги и системи за мерките, залегнали в Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Тези промени адаптират националната правна рамка, регламентираща платежния надзор и предоставянето на платежни услуги, за периода след присъединяването на България към еврозоната.

Със законопроекта се транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета за платежните услуги във вътрешния пазар  и Директива

(ЕС) 2009/110 на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари, които съдържат посочвания на еврото . В тези разпоредби се съдържат конкретни изисквания на правото на ЕС, в които са посочени точно определени суми в евро, пише в мотивите на законопроекта.

Законопроектът в частта относно въвеждане на еврото в България ще влезе в сила от датата

Източник: MEDIAMALL