Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от прословутата Наредба № 18 касовите апарати и софтуера за управление на продажбите в търговките обекти. Съдът обяви за нищожни разпоредби, свързани с регистрирането на софтуерите, техническите изисквания за тях, както и изискванията към продажбите чрез електронен магазин.

Делото бе образувано по жалби на над 40 бизнес организации и фирми още преди година. Те атакуваха опитите за свръхрегулация върху фирмите от страна на НАП, които противоречат на българското и европейското законодателство, ограничават свободната инициатива, увреждат конкуренцията и пораждат дискриминация. Най-спорният момент бе задължителното одобрение от НАП на софуерите за управление на продажбите – т.нар. СУПТО, което заради неясни и прекалено сложни изисквания правеха преработката им невъзможна или прекалено скъпа.

Според ВАС при приемането на измененията в наредбата Министерството на финансите е допуснало “съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до нарушение на материалния закон”.

Най-общо съдът смята, че при въвеждането на спорните изисквания за отчитане на оборотите в наредбата държавата не е спазила директива за уведомление на ЕС. В същото време НАП не е изготвила реалистична предварителна оценка за разходите, които ще има бизнесът, за да отговори на новите правила.

Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на органа ще бъдат съобразени всички необходими обстоятелства при регулиране на определени обществени отношения по един разумен, компетентен и стабилен начин”, се казва в решението на ВАС.

Освен това е налице и “нарушение на чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая не е налице обсъждане по смисъла на цитираната норма. Приложените  по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение  на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално”.

Решението на ВАС може да се обжалва на по-горна инстанция. То донякъде се обезсмисля, защото идва ден, след като парламентът прие промяна в Закона за ДДС, с която се отменя задължението софтуерите за управление на продажбите да се регистрират в НАП и да отговарят на изискванията в Наредба 18. Този режим вече ще е доброволен, като фирмите, които използват одобрен от НАП софтуер ще ползват редица преференции. Например, те ще може ускорено да възстановяват ДДС – до 30 дни, както и да ползват ускорена 100% амортизация за софтуера и устройствата, които работят с него. Освен това в закона бе въведена доста скандална преференция – обекти, в които се ползва одобрен от НАП СУПТО, няма да бъдат затваряни за едномесечен срок като наказателна мярка, ако НАП за първи път ги хване да не издават касови бележки.

Тези преференции също са доста уязвими – бизнес организации алармираха, че ще сезират съда за дискриминация, защото има фирми, които се разплащат единствено чрез банкови преводи, без да ползват фискални устройства и СУПТО. Тези фирми, някои от които с огромни обороти, ще бъдат лишени от правото на ускорено връщане на ДДС.

Източник: Сега