Преди броени часове  бе публикувано решение № 5253, с което окончателно бе дадена първата жертва на управляващите. Върховният административен съд посече окончателно човека Валери Симеонов Милен Ненчев, който е шеф вероятно за броени дни още на РДНСК.

На Ненчев бе връченоот КПКОНПИ решение, с което, по отношение на него в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл.6, ал.1, т.23 ЗПКОНПИ, е установен конфликт на интереси, за това, че на 10.09.2019 г. е оказал влияние при съставяне на констативен протокол от работна група, РДНСК Бургас, в частен интерес на свързано с него, по смисъла на §1, т.15, б. „а“ ДР ЗПКОНПИ, лице, в нарушение на чл.57 ЗПКОНПИ, за което и на основание чл.171, ал. 1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева; и за това, че на 17.09.2019 г. е издал акт в частен интерес на свързано с него лице, като е подписал писмо, изх.№Б-1798-00-623 от 17.09.2019 г. в нарушение на чл.58, изр.първо, пр.четвърто ЗПКОНПИ, за което и на основание чл.171, ал.1 ЗПКОНПИ, му е наложена глоба в размер на 5 000.00/пет хиляди/ лева; и е отнета в полза на държавата сумата от 144.00/сто четиридесет и четири/ лева, на основание чл.81, ал.1 ЗПКОНПИ, представляваща полученото от Н. нетно дневно възнаграждение за 10.09.2019 г. 17.09.2019 г., от деянията, породили конфликт на интереси.

Ненчев обжалва решението на КПКОНПИ пред Административен съд- Бургас, но съдът отхвърли жалбата му. Последва ново обжалване пред ВАС, но и този път жалбата му бе отхвърлена, като този път решението на ВАС е окончателно.

Припомняме, че като шеф на РДНСК-Бургас Ненчев би трябвало да оказва надзор над строителните обекти и да премахва и недопуска незаконно строителство, но именно в бургаско гръмнаха най-големите скандали за незаконно строителство, както и скандала с Росенец.