След като вчера публикувахме отвореното писмо на екскурзоводите до Министерски съвет, те получиха покана от министъра на туризма и проведоха среща в ресорното министерство. На нея са били обсъдени проблемите в бранша, които възникнаха по време на извънредното положение и наложената пандемична обстановка, които поставиха екскурзоводите в изключително трудна ситуация. Ето и мерките, които екскурзоводите са предложили:

1.Компенсация за 14 месеца на база забрана за работа.
Как ние виждаме тази компенсация:
Подкрепа на екскурзоводите и планинските водачи.
Тъй като екскурзоводи и планински водачи са специфична група със своите особености, би трябвало да се подходи към подкрепата за тях по по-различен начин, от този за всички останали участници от туристическата екосистема.
До този момент се предлага подпомагане по съществуващите оперативни програми, но за съжаление този начин на подкрепа не може да се случи по обективни причини. Голяма част от екскурзоводите и планинските водачи са физически лица, а не фирми. По ОПИК могат да бъдат бенефициенти единствено юридически лица/фирми, ето защо програмата не е подходяща за директно подпомагане. ОПРЧР също не е вариант, тъй като там целевите групи са основно безработни, младежи, уязвими и маргинализирани групи и там дейностите са насочени основно към обучения и повишаване на квалификацията. Остава единственото възможно в момента решение: сумите да бъдат давани директно от националния бюджет, тъй като спецификата на професията и практикуването й не позволява ползване на пари от оперативните програми, финансирането да стане на база регистрацията в регистъра на екскурзоводите и планинските водачи към министерството и това да бъде единствено и достатъчно условие, без да бъдат поставяни изисквания за допълнителни документи и критерии и др. Става въпрос за по-малко от 2000 души. Тук дебатът би трябвало да се съсредоточи какви да са сумите и за какъв период от време да се дават.
Примерна сметка:
2000 души
12 месеца изплащане
1000 лева на човек (малко над минималната работна заплата)
Общ бюджет, от националния: 24 млн. лева
В момента голяма част от колегите които са без работа нямат средства да си заплащат здравни осигуровки, което поставя на риск както тяхното здраве, така и на околните.
2.Създаване на контролиращ орган в туризма-Туристическа полиция.Който да контролира хората работещи като екскурзоводи без придобита правоспособност.
Точно в този момент това е от изключителна важност, защото самоорганизиращите групи, които не се водят никъде а пътуват най много не спазват никакви мерки. Протокола за безопасност който туристическия сектор спазва, не се прилага при тях , защото те не се контролират.
3.В Закона за туризма да залегне, задължително групите в България да се водят от екскурзоводи вписани в НТР . Това ще помогне да отпаднат така наречените Водачи, които са служители на ТО или наети неправоспособни лица.
4.Иницииране на мерки за бъдеща заетост на екскурзоводите.Проблем който стои пред нас 16 месеца. Като това да са мерки през Агенция по заетостта като всеки екскурзовод индивидуално да може да кандидатства по тях.
5.Да се инициира законова мярка за регистрация на автомобилите до 8+1 с които да се разреши извършване на туристическа дейност. Нашето предложение е:
ЛА 7+1 да са с режим на Регистрация. Категоризацията към който попада под режима на регистрация и е различен от Лицензния.Под режим на регистрация да са всички лични превозни средства до 8 места собственост на лица и фирми регистрирани в НТР тоест имащи право да извършват туристическа дейност. Вероятно ще има допълнителни технически изисквания и застраховки, но това ще даде възможност да се превозват туристи при извършване туристическа услуга/дейност. По големите 8+1 да се реши проблема с минаването им на лицензен режим.
Освен това е наложително, да се поиска да се вкара в НК санкция за транспортните фирми извършващи транспортни услуги на групи без лиценз за ТО. Предоставянето на транспортна услуга на лице което няма лиценз за извършване на туристическа дейност но извършващо такава е съучастие. Такива са всички групи по интереси, клубове, и други организиращи екскурзии и почивки без лиценз и наемащи за своя сметка автобусен превоз.Освен това по този начин транспортните фирми стимулират сивия сектор в туристическия бранш.
6.Проблема със заплащане на входни такси при посещение на забележителности и музеи от екскурзоводите вписани в НТР. Този проблем е стар и много сериозен. При посещение с групи или индивидуално искаме при представяне на карта екскурзовод издадена от МТ, да не се плаща входна такса, защото това посещение е работно.
7.Искане да отпадне задължителния ПСР тест при пътуване извън България за екскурзоводите вписани в НТР както това е за шофьори, стюарди и транспортен персонал при пътувания зад граница когато изпълняват служебните си задължения.
8.Предлагаме да се проведе разяснителна кампания кои са екскурзоводите в България, кой има право да работи като такъв с туристи, къде те могат проверят правоспособен ли е екскурзовода. Тази кампания ще помогне да се преборим със сивия сектор в нашата работа.
9.Предлагаме да се гласува законодателна мярка, предвиждаща санкция на лица и транспортни фирми отдаващи под наем транспорт на групи и лица извършващи туристическа и екскурзоводска дейност без право за извършване на такава. Тази мярка ще помогне да се преборим със нелегалните организатори на екскурзии, които няма как да ги организират без превоз.
10.Предлагаме да се работи активно с Общините, в насока в стопанисваните от тях туристически забележителности ,да се наемат екскурзоводи с право да работят като такива, което в момента не е практика. Това ще издигне имиджа на България като туристическа дестинация.
11.Проблем с който непрекъснато се сблъскваме работейки в България е непригодността на повечето обекти за посещение на хора с увреждания, детски колички и липса на тоалени. За да бъде развиван туризъм на европейско ниво то ва необходимо да се промени.
12.Проблем който също стои пред нас е липсата на контрол на работните часове на водачите на автобуси.
13.Проблем са липсата или не добре направените указателни табели по пътищата.Указващи забележителности обекти на Юнеско.
14.И не на последно място стои преразглеждането на наредбата за екскурзоводите. На нейна база всяка Община стопанисваща забележителност може да наема лица без образование на длъжност екскурзовод в обекта, сключвайки с тях трудов договор за тази позиция. Това поставя в неравностойна позиция всички колеги вписани в НТР и държали изпити за правоспособност.
Защо проектът не е решение на проблемите на екскурзоводите:
Основното и най-важно е, че екскурзоводите не отказват проекта. Ако го отказваха нямаше да има достатъчно експерти, с които НПО да кандидатстват по него. Част от нас дори са подали декларации, с които заявяваме желание за участие чрез две НПО, за да се попълни необходимия брой участници. Но съответно сме наясно, че този проект не решава проблемите с липса на работа на екскурзоводите. Това наше мнение се подкрепя още повече и с прогнозите за летния туристически сезон за настоящата година, които въпреки че са доста неясни и противоречиви, предвиждат минимално увеличение на туристическия поток към Р България. Нека не забравяме, че първият бранш от икономиките на повечето държави в света, който беше ограничен на 100% да не бъде активен, беше именно туризма поради естеството на самия бранш – пътуване. Според проучване на една от водещите авиокомпании в света – Qatar Airways, обемите на пътуванията спрямо 2019 ще се възстановят на 100% едва през 2025 г!
Важен момент е да се даде ясен отговор и на въпроса каква е сумата, която ще се плаща на експертите-екскурзоводи, работещи по посочения по-горе проект. Сумата от 3 млн. лева е с включен ДДС, заедно с всички разходи по изработка на заданието за изработка от 5000 видеоклипа и 5000 презентации, както и за обслужване. Което не е означава 3 милиона лева разпределени на всички около 1500 екскурзоводи (към датата на взимане на решение за възлагане на Проекта), както вече няколко месеца се обявява в медиите.
Срокът за изработка на заданието по Проекта е 9 месеца. Като вземем предвид, че към днешна дата вече има забавяне от около месец спрямо индикативните дати заложени първоначално и като добавим факта, че екскурзоводите не работят вече 16 месеца и нямат перспектива за доходи, става ясно че Проектът в никакъв случай не решава проблема с липса на заетост. Тоест – заплащането на екскурзоводите по него все още е неясно, на база всички разходи за реализация заложени в него. В най-добрия случай Проектът ще приключи в края на 2021 – тогава ще бъдат направени плащанията по него, което лесно ни ориентира, че професионалистите, експертите екскурзоводи няма да са имали възможност да изработят приходи в продължение на 20 месеца! Приходите по този Проект, изчислени за един екскурзовод, възлизат на около 3500 лв. Очевидно е, че средно възнаграждение от около 175 лв./месец е далеч дори и под минималната нетна заплата в страната.
Ето защо продължаваме да настояваме на първоначалното наше искане за безвъзмездна помощ, насочена към на екскурзоводите вписани в националния туристически регистър за 2020г. Вече 16 месеца нямаме възможност да работим по професията си заради ограниченията и затварянията. Туристическият бранш, в частност организирани пътувания е на първо място в забранените за практикуване дейности, което ни оставя без работа. В повечето европейски страни колегите ни получиха помощ в някаква форма за месеците в които им е било забранено да работят, за това настояваме и ние. Примери – Малта – 800 Евро/месец нето, Гърция – 600 евро/месец, Испания – 450 евро/месец, и т.н.
Предвид очертаващия се нулев летен сезон и на база 2020г. смятаме, че е крайно време да се работи в посока осигуряване или в даване на възможност за заетост на екскурзоводите. Предвид новите проекти, които сега стартират по различни мерки, свързани с туризма и археологическите обекти сме на мнение, че там може да се реализира заетост за професионалисти като нас. Стъпвайки на основата, че екскурзоводите са разпръснати в цялата страна и навсякъде се реализират проекти за развитие на туризма, не би било трудно безработните екскурзоводи да се впишат в тях
Настоящото отворено писмо подкрепяме с Подписка, подписана от 199 души – екскурзоводи. Знаем, че броят не е особено голям, но и самият брой на правоспособните колеги не е голям. Трябва да се вземе предвид и факта, че много екскурзоводи вече са намерили друго поприще, тъй като са принудени да търсят други начини за осигуряване на препитанието си. Извън проблемите на самите нас, предвиждаме и проблеми в самия сектор Туризъм тогава, когато ще има необходимост от добре подготвени и опитни специалисти, които вече няма да могат да предложат качествените си услуги, тъй като ще са се преориентирали трайно.
Надяваме се нашият апел да бъде чут е взет под внимание, и то не само с имитиращи действия, а с реални такива!
02.06.2021г.
С уважение,
Всички екскурзоводи подписали петицията
199 души са подписали тази петиция.

1. Йоанна Спитс
2. Силвия Григорова
3. Kamen Panayotov
4. Ивайло Станев
5. Радослава Неделчева-Панайоту
6. Калоян Великов
7. Georgi Bozhinov
8. Ilija Iliev
9. Валентина Иванова
10. Deian Stefanov
11. Ели Антова
12. Филип Станимиров
13. Велислав Касъмов
14. Николай Лазаров
15. Галина Данчева
16. Красимир Живков
17. Пламен Стефанов
18. Мирослава Иванова
19. Красимир Иванов
20. Димитрина Колева
21. Анелия Карагьозян
22. Пенка Виткова
23. Магдалена Юргенс
24. Ангелина Келбечева
25. Елена Станчева
26. Violina Kamenova
27. Николай Недков
28. Петя Ангелова
29. Карина Бойковска
30. Невена Недялкова
31. Миглена Parashkevova
32. Daniela Stoeva
33. Лидия Павловская
34. Бина Георгиева
35. Велизар Петров
36. Лиляна Стефанова
37. Снежана Тренева-Тасева
38. Анна Ваканова
39. Сирма Льошевалие
40. Ердинч Томаш
41. Лиляна Йорданова
42. Катя Калоянова
43. Violeta Aneva
44. Станчо Станев
45. Явор Стефанов
46. Румяна Титерякова
47. Стефка Стефанова
48. Антония Спасова
49. Maya Kasheva
50. Milena Karakehayova
51. Евгения Петрова
52. Лалка Керефейна
53. Володя Христов
54. Надя Христева
55. Metodiy Ganchev
56. Евгений Искимжи
57. Румяна Апостолова
58. Антоанета Соколова
59. Ina Tonina
60. Милка Николова
61. Vassilka Dimitrova
62. Миглена Дочева
63. Христина Шакаданова
64. Stoika Atanasowa Ибришимова
65. Irina Arsova
66. Raina Dimitrova
67. Иванка Златарска
68. Ирен Маренска
69. Лидия Иванова
70. Мария Крумова
71. Стефка Кънчева
72. Петър Иванов
73. Joanna Kaymakchieva
74. Йоанна Асенова
75. Мая Николова
76. Виолета Зъкова
77. Стела Меламед
78. ЛЮБОМИР Попйорданов
79. Гергана Младенова
80. Евгения Каймакчиева
81. Цветомир Милошов
82. Петя Караманска
83. Ралица Станчева
84. Виктория Дойчева
85. Ilia Peykov
86. Атанас Димитров
87. Божидар Колов
88. Кристиян Кузманов
89. Елеонора Кръстева
90. Мария Захариева
91. Биляна Николова
92. Aleksandar Karadzhov
93. Нонка Чанева
94. Анна Петкова
95. Радка Иванова
96. ЦВЕТАНА ТОДОРОВА ТОМОВА – Павлова
97. Женя Шамис
98. Тамара Тодорова
99. Анжела Механджийска
100. Розалина Божилова
101. Любомир Николов
102. Соня Вутова
103. Росица Милчева
104. Светлана Антонова
105. Анна Марчовска
106. Валентина Недевска
107. Йонка Динова
108. Diana Bradshou
109. Христо Стаевски
110. Камен Мечков
111. Ивайло Дилов
112. Румен Тодев
113. Валерия Райдовска
114. Aдриана Андреева
115. Цветелина Петрова
116. Даниела Стоянова
117. Илияна Градинарова
118. Емилия Ставрева
119. Stefka Chavdarova
120. Кремена Радкова
121. Роман Иванов
122. Георги Аначков
123. Ивайло Катерски
124. Марина Дошкова
125. Лили Ганчева
126. Силвия Николова
127. Мима Бонева
128. Лариса Филипова
129. 0898509531 Муташка
130. Милен Герасимов
131. Петър Вълчанов
132. Dimitar Karailiev
133. Пенка Иванова
134. Татяна Лазарова
135. Ivelin Tsvetkov
136. Арина Христова Караиванова
137. Весек Пендичев
138. Теодора Копчева
139. Илиана Христова
140. Росица Попова
141. Александър Караджов
142. Богдан Христов
143. Ивелина Танчева
144. Златка Никилова
145. Ружка Стефанова
146. Ванюша Иванова
147. Лена Апостолова
148. Пенка Стоянова
149. Александра Камушева
150. Николай Станчев
151. Наталия Низамова
152. Тодорка Христакиева
153. Диана Николова
154. София Николова
155. Илияна Иванова
156. Момчил Стоянов
157. Емил Абазов
158. Димитрина Вълчанова
159. ПЕПИ ХРИСТОВА
160. Магдалена Горрин
161. Мария Петкова
162. Искра Илкова
163. Тошка Павлова
164. Daniela Noeva
165. Екатерина Геловска
166. РОСИЦА Стоянова
167. Полина Нинарска
168. Snejana Varbanova
169. Елица Бонева
170. Димитрина Янакиева
171. Huseyin Huseyinov
172. Гергана Шулекова
173. Иван Титеряков
174. Диан Карагеоргиев
175. Нина Николова
176. Евгени Демиров
177. Тина Ганчева
178. Боян Христов
179. Страхил Попов
180. Olia Alexieva
181. Станислава Слънчева
182. Zdravka Kostadinova
183. Соня Петрова
184. Svetlana Hristova
185. Svetoslava Georgieva
186. Васил Владимиров
187. Майя Петрова
188. Николина Вълканова
189. Теодора Ашер
190. Георги Кючуков
191. Камило Рохас
192. Юри Константинов
193. Dobromira Hitcheva
194. Констанца Христова
195. Таня Георгиева
196. Светла Шенкова
197. Dimitar Chavdarov
198. Лъчезар Гудев
201 Мартин Кръстев
Прилагаме пълния текст на петицията и всички подписи в нея в допълнителен файл.
https://www.peticiq.com/317236?fbclid=IwAR3ylyC1P2xySqgxvNI9OLuvsYI58UD63Dssf2JL4JsJrLfuhAIZtdmNGaM